Kontakt: +421944580049
E-mail: info@rezervujsa.sk

Všeobecné podmienky

Rezervujsa.sk - Rezervačný systém

Rezervujsa je webová služba / produkt, ktorý vlastní a prevádzkuje spoločnosť Foures s.r.o so sídlom na adrese: Okružná 5, 97251, Handlová, Slovenská republika.

Tieto obchodné podmienky upravujú používanie všetkých produktov a služieb Rezervujsa, vrátane webovej stránky "www.rezervujsa.sk" a jej obsahu. Obsahuje niekoľko dokumentov, predovšetkým Všeobecné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov. POUŽÍVANÍM STRÁNOK REZERVUJSA A / ALEBO PRODUKTOV A / ALEBO SLUŽIEB REZERVUJSA SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI PODMIENKAMI, AKO I S AKÝMIKOĽVEK DODATKY A REVÍZIAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, ALEBO NIMI NECHCETE BYŤ VIAZANÍ, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY REZERVUJSA. Spoločnosť Foures s.r.o si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať alebo upraviť tieto podmienky podľa svojho uváženia, aby reflektovala zmeny právnej, technickej či akejkoľvek inej zmeny v statu quo. Najnovšia aktualizovaná verzia tejto zmluvy je k dispozícii na webových stránkach www.rezervujsa.sk. Spoločnosť Foures s.r.o. sa zaväzuje oznámiť používateľom zmenu týchto podmienok formou e-mailu, a to aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie podmienok. Užívateľ má právo zmenu podmienok odmietnuť, a to zaslaním výpovede na adresu info@rezervujsa.sk. Ak užívateľ neodmietne zmeny podmienok, ktoré mu boli riadne oznámené, riadi sa vzťah zo zmluvy novou verziou podmienok. Tieto dokumenty vstupujú do platnosti dátumom ich poslednej aktualizácie.

Všeobecné podmienky

Webová stránka www.rezervujsa.sk, jej obsah a súvisiace produkty a služby sú k dispozícii všetkým plnoletým osobám, ktoré sú oprávnené uzatvárať zmluvy (záväzné dohody). Doklad o splnení týchto kritérií sa môže požadovať, pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám a / alebo produktom, vo forme identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto zmluvné podmienky sú stanovené medzi Foures s.r.o. a Užívateľmi. Žiadna iná osoba nemá nárok z tejto dohody ťažiť.

Pokiaľ akýkoľvek súd alebo iný regulátor rozhodne, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo inak nevykonateľné, bude takéto ustanovenia vyňaté z týchto Podmienok a zvyšok Podmienok bude aj naďalej plne platný.

Pokiaľ sú Podmienky v rozpore s podmienkami uvedenými na Vašej registrácii na www.rezervujsa.sk (ak také existujú), majú tieto Podmienky prednosť, pokiaľ nie je uvedené inak v dodatočnej dokumentácii.

1. Definície

Kdekoľvek sa v Podmienkach vyskytujú slová, "Vy", "Vaše" a "Užívateľ", je tým mienený užívateľ webových stránok, produktov a / alebo služieb Rezervujsa, a takto musia byť tieto slová (a ich tvary) vykladané. Podobne slová, "My", "Naše" a "Rezervujsa" odkazujú na spoločnosť Foures s.r.o. a musia byť takto vykladané. Pojem "Údaje užívateľov" odkazuje na osobné údaje, ktoré Nami môžu byť zhromažďované na stránkach www.rezervujsa.sk a / alebo v priebehu registrácie a / alebo získané v rámci akéhokoľvek služby či produktu Rezervujsa. Pojem "Naše webové stránky" odkazuje na webové stránky "www.rezervujsa.sk" a všetky webové stránky s nimi spojené. Naopak, pojmom "stránky Rezervujsa" sa odkazuje na webové stránky a rezervačné nástroje (widgety) našich užívateľov, teda na stránky pomocou systému Rezervujsa vytvorené. "Tretia strana" označuje akúkoľvek osobu / subjekt / firmu, ktorá nie je spojená s Foures s.r.o.

2. Ponúkané služby

2.1 Ceny

Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah cien. Tieto ceny môžu byť predmetom úprav, aby reflektovali zmeny na trhu, alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi / akčnými cenami. Ceny sú uvedené v miestnej mene. Prehľad cien nájdete na stránke Cenník.

2.2 Objednávanie služieb

Všetky naše prémiové služby je možné objednať cez email: info@rezervujsa.sk

3. Zmluva a zrušenie zmluvy

3.1 Zmluva

Záväzná zmluva je iniciovaná medzi vami a Rezervujsa v okamihu vytvorenia objednávky a je potvrdená úspešným dokončením prvej platby. "Úspešné dokončenie platby" je definované tak, že bola zaplatená celá čiastka. Počas prvých 15 dní od úspešného dokončenia prvej platby môžete požiadať o zrušenie objednaných služieb. Tento proces podlieha zvláštnym pravidlám a kritériám

3.2 Zrušenie zmluvy

O zrušenie všetkých služieb je možné požiadať kedykoľvek, pokiaľ nežiadate o vrátenie peňazí. Žiadosť o zrušenie, nákup či zmenu služieb (tj čokoľvek, čo má vplyv na funkciu vášho projektu) musí byť predložená Vami (vlastníkom projektu) písomne (e-mailom), a to z e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri registrácii projektu.

3.3 Doba trvania zmluvy

Zmluvy o nákupe balíčkov služieb sa uzatvárajú na jeden rok až desať rokov trvania. Pri ďalších službách, pokiaľ nie je uvedené inak pri ich objednávke, zmluva končí vo chvíli, keď je služba poskytnutá.

4. Platby, poplatky a náhrady

4.1 Metódy platby

Za služby je možné platiť bankovým prevodom na účet Rezervujsa. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii po potvrdení objednávky služieb. Berte prosím na vedomie, že akékoľvek náklady a poplatky za bankový prevod financií sú zodpovednosťou Vás (zákazníka), nie Rezervujsa.

Poznámka: Ste zodpovední za správne vyplnenie kompletných platobných informácií. Prosíme, uistite sa, že všetky polia sú vyplnené, a že všetky údaje sú presne zadané. Rezervujsa nie je zodpovedný za žiadosti, ktorým nebolo vyhovené z dôvodu užívateľom zle alebo nedostatočne vyplnených informácií. Venujte zvýšenú pozornosť najmä Variabilnému symbolu.

4.2 Opakujúce sa platby (automatické obnovenie)

Pokiaľ ste zakúpili ľubovoľné služby, uskutočnili svoj nákup a požiadali o automatické obnovovanie služieb, tak služby budú automaticky obnovované. Frekvencia obnovy môže byť mesačná, kvartálne, polročná alebo ročná, v závislosti na vami zvolenom období. Pri ročnom obnovení je suma účtovaná 30 dní pred vypršaním platnosti členstva.

Automatická obnova môže byť zrušená kedykoľvek v Administrácii Vášho projektu v profile vašej spoločnosti.

4.3 Dátum platby a dátum aktivácie

Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí príslušnej sumy zo strany poskytovateľa spôsobu platby (tj toho, kto platbu technicky zabezpečuje, napr. banka). Dátum platby a Dátum aktivácie je zhodné, okrem prípadov, kedy je potrebné vybaviť objednávku manuálne. V prípade manuálneho vybavovania môže dôjsť k oneskoreniu aktivácie o niekoľko dní.

4.4 Žiadosť o vrátenie peňazí

Všetky služby, s výnimkou registrácie domény, je možné zrušiť a požiadať o vrátenie peňazí do 15 dní od dátumu aktivácie. Ak chcete požiadať o zrušenie objednávky, musíte poslať e-mail na adresu info@rezervujsa.sk. Pre zrušenie objednávky webových stránok v 15-dňovej lehote nie je potrebné žiadne zdôvodnenie, budeme však radi, pokiaľ dôvod zrušenia uvediete a pomôžete nám tak naše služby vylepšiť.

V prípade autorizovanej žiadosti o zrušenie akejkoľvek službu, s výnimkou webových stránok a registráciou domén, musíte poskytnúť dôvod na zrušenie. Dôvody, ktoré môžu viesť k vráteniu peňazí, sú:

(A) Plné ukončenie všetkých služieb
(B) Opakované technické problémy so službou, ktoré narúšajú normálnu funkciu vášho projektu
(C) Neposkytnutie služby, ktorá bola uhradená v plnej výške (s potvrdením o zaplatení)

Poznámka: Rezervujsa si vyhradzuje právo preskúmať dôvod zrušenia, ktorý ste uviedli, a rozhodnúť o prijatí či odmietnutí Vašej žiadosti.

4.5 Čas a spôsob vrátenia peňazí

Vrátenie platby prebehne v priebehu 50 dní od dátumu, kedy Rezervujsa dostal žiadosť. Peniaze budú vrátené prostredníctvom bankového prevodu. Deaktivácia služieb sa vykonáva súčasne s vrátením peňazí.

5. Používanie služieb

V tejto kapitole sú definované povolené spôsoby používania služieb Rezervujsa. Aktivity, ktoré sú v rozpore s popísaným spôsobom použitia, alebo sú inak zakázané, sú teda porušením Podmienok a sú dôvodom na začatie aktivít na zamedzenie pokračovania týchto aktivít.

5.1 Obsah

Nebudete posielať ani distribuovať prostredníctvom stránok Rezervujsa žiadne materiály, ktoré sú ohováračské, výhražné, obscénne, zdraviu škodlivé, pornografické alebo inak nezákonné povahy. Tiež sú úplne zakázané materiály, ktoré nejakým spôsobom porušujú alebo narušujú, či už akýmkoľvek spôsobom, práva Rezervujsa či práva iných (vrátane, ale bez obmedzenia na práva duševného vlastníctva, právo na utajenie a práv na ochranu súkromia), rovnako ako činnosti, ktoré môžu spôsobiť strach alebo nepríjemnosti nám alebo iným. Okrem toho nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame používateľom správať sa k sebe navzájom slušne as rešpektom.

5.2 Vlastníctvo obsahu

Nebudete, bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka práv, posielať ani inak nesprístupníte na Rezervujsa stránkach diela či materiály, ku ktorým nevlastníte práva.

5.3 Narušenie

Nebudete podnikať kroky, ktoré môžu narušiť funkčnosť alebo zabezpečenie stránok Rezervujsa, ani nebudete spôsobovať neopodstatnené nepríjemnosti personálu Rezervujsa.

5.4 Identita

Nebudete sa vydávať za inú osobu / subjekt, ani úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou / subjektom.

5.5 Automatizovaný software

Nebudete používať automatizovaný softvér (ani žiadny iný softvér, ktorý nie je ponúkaný priamo spoločnosťou Rezervujsa) na tvorbu novej Rezervujsa webovej stránky ani na prístup alebo úpravu Rezervujsa stránky.

5.6 Obchádzanie

Nebudete používať obchádzanie akéhokoľvek druhu na prekonanie obmedzení balíčkov služieb alebo na prekonanie obmedzení akejkoľvek Rezervujsa služby alebo funkcie.

6. Duševné vlastníctvo

Všetky autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok Rezervujsa, alebo súčasti dodávané spoločne so stránkami Rezervujsa, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv, zostávajú za všetkých okolností vo vlastníctve Rezervujsa alebo jeho poskytovateľov. Nie ste oprávnení používať tento chránený obsah alebo materiály bez toho, aby ste na to mali explicitné povolenie Rezervujsa alebo príslušného poskytovateľa. Povolenie sa navyše vzťahuje iba na spôsob využitia, ktorý je popísaný v Podmienkach, a na žiadny iný. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, komerčne využívať ani v akejkoľvek ťažiť z takýchto materiálov alebo obsahu, ani nebudete pomáhať / umožňovať Tretej strane činnosti vyššie uvedené.

Pokiaľ sa dozviete, že kdekoľvek dochádza k vyššie popísanému porušeniu podmienok, súhlasíte s tým, že Nás o tom budete bezodkladne informovať.

7. Osobné údaje a súkromie

7.1 Legislatívny rámec

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

7.2 Správca a spracovateľ osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že Vám poskytujeme dátový priestor na účely uloženia dát prostredníctvom systému Rezervujsa, vezmite na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uložíte na naše servery, vystupujete v pozícii správcu osobných údajov a Rezervujsa v pozícii spracovateľa osobných údajov. Ste povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade s GDPR.

7.3 Zmluva o spracovaní osobných údajov

Uzavretím Zmluvy dochádza tiež k uzavretiu tejto Zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

Predmet spracovania
Budeme spracovávať také osobné údaje, ktoré uložíte na naše servery. Spravidla sa bude jednať o osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa prieskumu Užívateľa prostredníctvom dotazníkov Rezervujsa (respondenti), podľa pravidiel obsiahnutých v týchto Podmienkach.

Doba spracovania
Rezervujsa spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu do doby, než Užívateľ zruší svoj účet. Následne sú všetky uložené dáta Užívateľa zmazané.

Povaha a účel spracovania
Účelom spracovania je plnenie povinností podľa Zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát Užívateľov prostredníctvom systému Rezervujsa.

Typ spracovávaných osobných údajov
Meno, priezvisko, pohlavie, vek, pracovná pozícia, adresa bydliska, e-mail a pod. Osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov nespracovávame. Osobné údaje zvláštnej kategórie nie je Užívateľ oprávnený požadovať, a preto také osobné údaje nespracovávame.

Kategórie subjektov údajov, ktorých osobné údaje sú spracovávané
Spracovávame také osobné údaje, ktoré uložíte na naše servery. Spravidla sa bude jednať o respondentov zúčastňujúcich sa prieskumu Užívateľa prostredníctvom dotazníkov Rezervujsa. Naše povinnosti ako spracovateľa osobných údajov Zaväzujeme sa:

(a) spracovávať osobné údaje iba na základe doložených pokynov Užívateľa
(b) zabezpečiť, aby sa naši poverení pracovníci, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti
(c) vykonať vhodné technické a organizačné zabezpečenie, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia zohľadňujeme najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov
(d) zohľadniť povahu spracovania a pomáhať Užívateľovi prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti Užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajov)
(e) byť Objednávateľovi nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovania informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii
(f) bez zbytočného odkladu ohlásiť Užívateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov
(g) poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť Užívateľovi kontrolu splnenia uvedených povinností. Všetky informácie o spracovávaní osobných údajov zo strany Rezervujsa sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov

Ďalší spracovatelia
Užívateľ dáva súhlas na to, aby Rezervujsa zapojilo do spracovania osobných údajov, ktoré uložíte na naše servery, ďalších spracovateľov. Zaväzujeme sa informovať Užívateľa o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia, a poskytnúť Užívateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Pravidlách ochrany osobných údajov.

7.4 Spracovanie údajov

Na rôznych stránkach Rezervujsa môžete byť vyzvaní na zadanie informácií o Vašej osobe. Tieto informácie nepoužívame iným spôsobom, než tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste, ako výzva na zadanie takýchto údajov. Všetky zhromažďované informácie sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v Našich Podmienkach.

7.5 Odmietnutie súhlasu k uchovávanie údajov

Môžete požiadať o vyradenie Vašich osobných údajov z Našej marketingovej databázy. Ak tak chcete urobiť, musíte Vy (vlastník účtu) podať písomnú žiadosť (z e-mailovej adresy použitej pri registrácii projektu) na Naše adresu info@rezervujsa.sk.

7.6 Zmeny v osobných údajoch

Dôrazne vám odporúčame aktualizáciu všetkých osobných informácií, pretože tieto dáta sú využívané v oblasti služieb starostlivosti o zákazníka.

7.7 Registrácia

Aby bolo možné používať Naše služby a produkty, musíte mať platnú registráciu Rezervujsa. Pri registrácii musíte zadať platnú e-mailovú adresu, heslo a ďalšie osobné informácie. Nesiete plnú a výhradnú zodpovednosť za uchovanie Vášho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíska prístup nikto iný, ako Vy. Všetka činnosť pochádzajúca z Vášho účtu a / alebo autorizovaná Vašim heslom je na Vašu zodpovednosť. Dôrazne odporúčame, aby ste Vaše heslo a informácie o účte uschovali ako prísne dôverné a s nikým ich nezdieľali. V prípade neoprávneného použitia Vášho hesla a / alebo účtu prosím bezodkladne kontaktujte Rezervujsa písomne z e-mailovej adresy použitej pre registráciu projektu. Aby sa zabránilo zneužitiu Vášho účtu, uistite sa vždy, že sa na konci práce na projekte vždy zo svojho účtu odhlásite.

7.8 Zodpovednosť voči koncovým používateľom

Vy ste osoba, ktorá využíva Rezervujsa systém a Koncový užívateľ je osoba, ktorá sa do Rezervujsa systému rezervuje. Do tej miery ste zodpovední:

1. za informovanie koncových užívateľov o rezerváciách, ktoré ste vytvorili prostredníctvom našich služieb o tom, ako môže Rezervujsa využívať osobné údaje a informácie o rezervácii, tak ako je popísané vo Všeobecných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov
2. za získanie súhlasu respondentov so Všeobecnými podmienkami používania a Pravidlami ochrany osobných údajov. Rezervujsa nezodpovedá za to, či Užívateľ ako správca osobných údajov disponuje právnymi titulmi na spracovanie osobných údajov

Rezervujsa nezodpovedá za to, či Užívateľ ako správca osobných údajov disponuje právnymi titulmi na spracovanie osobných údajov.

8. Porušenie zmluvných podmienok

Nedodržanie podmienok stanovených a / alebo účasť na aktivitách, ktoré akokoľvek porušujú tieto Podmienky, Vás vystavuje možnosti priameho postihu alebo právnych krokov proti Vám. Rozhodnutie o postihu (vrátane, ale nie iba, prerušenie prístupu ku všetkým službám) je úplne na uvážení Rezervujsa a môže byť vykonané aj bez udania dôvodu.

Prosím nahláste bezodkladne priestupky proti Podmienkam alebo zákonom platných vo Vašej krajine

9. Prerušenie / ukončenie poskytovaných služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť na dobu neurčitú poskytovanie našich služieb zákazníkom, ktorí porušili (alebo u ktorých máme dôvodné podozrenie, že porušili) naše Podmienky. Poskytovanie služieb ukončíme aj v prípade, že sa dopúšťate neprípustného správania, pričom toto posúdenie podlieha čisto uváženiu Rezervujsa a môže byť vykonané aj bez udania dôvodu.

10. Dojednanie

NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOVI ALEBO TRETEJ STRANE, ALEBO ICH ŠKODY NA ICH HARDWARU, KU KTORÝM DOŠLO V PRIAMEJ, NEPRIAMEJ ALEBO NÁHODNEJ SÚVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI POUŽÍVATEĽOVI ALEBO TRETEJ STRANE, AKO DÔSLEDOK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ NAŠE SLUŽBY A / ALEBO PRODUKTY A / ALEBO STRÁNKY, ANI ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME. VAŠE VYUŽITIE TÝCHTO SLUŽIEB JE KOMPLETNE NA VAŠOM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A LEN VY A VÝLUČNE LEN VY STE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČU ALEBO INÉMU ZARIADENIU, ALEBO AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV, SPÔSOBENÚ STIAHNUTÍM AKÝCHKOĽVEK MATERIÁLOV.

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽITIE STRÁNOK, SLUŽIEB A PRODUKTOV REZERVUJSA JE ÚPLNE NA VAŠU ZODPOVEDNOSŤ.

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽITIE STRÁNOK, SLUŽIEB A PRODUKTOV REZERVUJSA JE ÚPLNE NA VAŠU ZODPOVEDNOSŤ, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY REZERVUJSA SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“ A „DOSTUPNÉ VTEDY, KEĎ SÚ DOSTUPNÉ“. ĎALEJ SÚHLASÍTE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A / ALEBO FUNKČNOSŤ AKEJKOĽVEK ČASTI, KTORÚ POSKYTUJE NIEKTORÁ Z TRETÍCH STRÁN, A KTORÉ SÚ PRÍSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNOK REZERVUJSA.

10.1 Tretie strany

Nepodporujeme, a nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek obsah, inzerciu, produkt či služby dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Všetky transakcie medzi vami a treťou stranou dostupné cez stránky Rezervujsa, vrátane platieb a doručenia výrobkov, služieb a akýchkoľvek ďalších podmienok, záruk alebo odkazov s týmito tretími stranami súvisiace, sú medzi Vami a daným subjektom. Preto Foures s.r.o v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek stratu / škodu, ktorá by vznikla.

10.2 Vylúčenie záruky

Foures s.r.o a jeho poskytovatelia licencií vám nespokytujú záruku, že:

(A) služby, ktoré využívate, budú vyhovovať Vašim požiadavkám
(B) vaše používanie služieb a produktov budú neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb alebo vírusov
(C) informácie získané pri používaní Našich služieb a produktov budú presné a spoľahlivé
(D) závady v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softvéru budú opravené

Žiadna rada alebo informácie, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od Rezervujsa, nemôže dať vzniknúť zodpovednosti či záväzku, ktorý nie je výslovne stanovený v týchto Podmienkach.

Rezervujsa sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, predpokladaných záruk a podmienok predajnosti a / alebo vhodnosti na určitý účel.

11. Obmedzenie zodpovednosti

Okrem všeobecného ustanovenia v Dojednaní vyššie, výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE REZERVUJSA A JEHO POSKYTOVATEĽI NENESÚ VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

11.1 Všeobecné

Akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, ktoré môžu vzniknúť Vašim pričinením, bez ohľadu na to, aký je ich pôvod alebo hypotézy o ich vzniku. To zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, stratu zisku (či už vznikli priamu alebo nepriamu), akékoľvek straty dôvery alebo obchodnej povesti, stratu dát, náklady na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb, alebo iné nevyčísliteľné straty. Akákoľvek straty alebo škody, ktoré Vám môžu byť spôsobené, vrátane, ale nie iba v dôsledku:

(A) akéhokoľvek spoľahnutia sa na úplnosť, presnosť alebo existenciu akýchkoľvek reklám, alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu alebo transakcie medzi Vami a poskytovateľom reklám alebo sponzorom, ktorých reklamy sa na stránkach zobrazujú
(B) akékoľvek zmeny, ktoré môže Rezervujsa urobiť v rámci svojich služieb, alebo akékoľvek trvalé či dočasné zrušenie poskytovania určitých služieb alebo ponúk (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci týchto služieb)
(C) zmazanie, porušenie alebo neuloženie akéhokoľvek obsahu alebo inej komunikácie prenášanej či spravovanej v rámci Vášho používania služieb
(D) neposkytnutie relevantných a presných informácií z Vašej strany
(E) vašu stratu hesla či prístupu k účtu, či umožnenie prístupu k heslu alebo účtu tretej strane.

11.2 Informácie poskytované na stránkach Rezervujsa

Nie sme zodpovední ani neručíme za:

(A) materiály napísané Užívateľovi, predovšetkým, ale nie výhradne, za tie napísané na blogy a/alebo fóra. Ďalej vyhlasujeme, že takéto materiály nepodporujeme a nemusia nutne vyjadrovať naše názory. Vyhradzujeme si právo takéto materiály monitorovať, zodpovedať, komentovať, upravovať, odmietnuť ich zverejnenie alebo odstrániť akýkoľvek obsah úplne podľa nášho uváženia. Avšak samotná skutočnosť, že sme daný konkrétny príspevok neodstránili, neznačí náš súhlas, zaštítenie alebo podporu takého príspevku
(B) presnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií/vyhlásení na stránkach Rezervujsa, ani nie sme zodpovední za oznámenia, rady a/alebo názory publikované Užívateľmi v rámci blogov a fóra (s výnimkou rozsahu, ktorý stanovuje zákon). Ak máte akýkoľvek nárok vyplývajúci z činností a/alebo vyhlásenia iného užívateľa, súhlasíte, že takýto nárok budete vymáhať po danom Užívateľovi a nie od spoločnosti Rezervujsa
(C) kvalitu, presnosť ani vhodnosť Rezervujsa stránok, s výnimkou toho, čo je požadované zákonom. Bez ohľadu na to však vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sme vám poskytovali služby tým najprofesionálnejším spôsobom
(D) akékoľvek podvodné nepravdivé vyhlásenia, akékoľvek zranenie či úmrtie v dôsledku nášho zanedbania. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu/škodu spôsobenú Vám či Tretej strane, ktorá môže byť dôsledkom alebo v spojení v Vašom použitím stránok Rezervujsa

12. Proces neustáleho zdokonaľovania

Kvalita našich služieb a produktov je našou najvyššou prioritou, a preto Rezervujsa neustále zlepšujeme, a to ako po stránke technickej, tak po stránke užívateľskej.

13. Spätná väzba

V rámci nášho záväzku k neustálemu zdokonaľovaniu našich služieb vítame vo Rezervujsa pripomienky a návrhy ku ktorejkoľvek súčasti Podmienok. Ak chcete svojim komentárom prispieť, kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov alebo pošlite e-mail na adresu: info@rezervujsa.sk